7 Κριτήρια Επιτυχίας Υλοποίησης ενός ERP

Υπάρχουν αρκετά άρθρα σχετικά με τους επιτυχείς τρόπους υλοποίησης ενός ERP συστήματος σε μία εταιρεία. Τα περισσότερα από αυτά εστιάζονται κυρίως στον τρόπο διεξαγωγής του έργου (Project Management), την λειτουργικότητα που προσφέρουν τα διάφορα πακέτα, την δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας (commitment) και φυσικά την ικανότητα και εμπειρία της ομάδας εργασίας για την υλοποίηση του έργου. Αυτό που συχνά παραλείπεται είναι η ωριμότητα της εταιρείας να δεχθεί μία τέτοια αλλαγή (change management) και το βασικότερο ότι η επιλογή μίας τέτοιας λύσης, δεν είναι τεχνολογική αλλά καθαρά επιχειρησιακή.

Ένα άρθρο που κατά την άποψη μου εξηγεί περιεκτικά τα βασικά κριτήρια επιτυχίας είναι το 7 Key ERP Success Factors.

Κατά τον κο Eric Kimberling το πρώτο πράγμα για την επιτυχή υλοποίηση ενός ERP συστήματος είναι η προτεραιότητα στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις απαιτήσεις. Και αυτό γιατί ο στόχος λειτουργίας ενός ERP συστήματος είναι να προσομοιάσει πρωτίστως τις επιχειρησιακές διαδικασίες και όχι να έχει τα πιο προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Κατά συνέπεια, οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία τέτοια επιχειρησιακή λύση, θα πρέπει να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες πριν την υλοποίηση ενός έργου ERP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.